#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR:

(Hana Dostálová, Libor Kolkop)

Zabezpečuje státní správu v oblasti životního prostředí v rozsahu, který stanoví zvláštními zákony pověřeného obecního úřadu:

-          ochrana přírody a krajiny,

-     odpadové hospodářství,

-     vodní hospodářství,

-     ochrana ovzduší,

-     ochrana zemědělského půdního fondu,

-    povolení k provedení zásahu do veřejného pozemku (překopy chodníků a místních komunikací).

 

Silniční správní úřad zabezpečuje výkon působnosti ve věcech místních komunikací
a veřejně přístupných komunikací v rozsahu, který zákon vymezuje obcím.

 

Samostatná působnost:

-          organizační vedení složky městské  technické skupiny,

-         komplexní správa bytového a nebytového fondu (rozúčtování nákladů na provoz, zajišťování oprav a údržby),

-          správa vozového parku MěÚ,

-          zpracování kupních a nájemních smluv, smluv o službách,

-          Fond obnovy nemovitostí – výběrové řízení, vypracování smluv,

-          zajišťování odhadů nemovitostí, pozemků,

-          zajišťování revizí plynu, elektřiny, komínů,

-          zpracování vyhlášek s místní působností a jejich naplňování,

-          prodej bytového fondu,

-          evidence černých skládek a jejich likvidace.

 

Matrika a evidence obyvatel     
(
Marie  Konečná)

-          komplexní výkon matriční agendy,

-          evidence obyvatel, výpisy ze seznamu evidence obyvatel pro volby,

-          zajišťování občanských obřadů po organizační stránce,

-          vidimace a legalizace dokladů a úředních listin,

-     zastupuje sekretářku.

 

  

Kultura, mikroregion Ivanovická brána  
(Gabriela Hladká)

-         je odpovědnou redaktorkou Zpravodaje města,

-          organizuje kulturní, společenské pořady, plesy a jejich finanční vypořádání

vč. organizace trhů,

-          připravuje materiály k propagaci, zajišťuje jejich zveřejnění,

-      vykonává práce tajemnice  „Sdružení obcí Ivanovická brána“,

-          pronajímá místnosti KD ke krátkodobému využití a vybírá úhrady,

-          zajišťuje v případě potřeby hlášení měst. rozhlasem,

-          je pověřeným pracovníkem na úseku voleb,

-          předává materiály k aktualizaci web. stránek města,

-          vede fotoarchiv města.

 

Sekretářka  
(
Šárka Němcová)

-          zajišťuje administrativní práce pro starostu města, místostarostu a tajemníka MěÚ,

-          vede evidenci smluv, stížností, petic,

-          přijímá žádosti o vydání obč. průkazů a osvědčení o státním občanství ČR,

-     vede úřední desku fyzickou i elektronickou, odpovídá za vyvěšování a sejmutí    dokumentů na úřední desce,

-          zastupuje matrikářku v plném rozsahu,

-          provádí vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin,

-          je pověřeným pracovníkem na úseku voleb,

-     agenda ztrát a nálezů,

-         povoluje provoz hracích automatů na území města a má pověření k jejich kontrole,

-         vede evidenci došlé pošty, spisovou agendu MěÚ v elektronické i listinné formě,

-  zpracovává podklady pro potřeby zastupitelstva města a vyhotovuje zápisy  z jednotlivých zasedání zastupitelstva města,

-     zajišťuje nákup kancelářských potřeb.

 

 Informace z Hospodářsko správního odboru: