#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

MÍSTNÍ POPLATKY ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2019 a místní poplatek ze psů

Typ: ostatní
MÍSTNÍ POPLATKY ZA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZA ROK 2019

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019 činí 600 Kč/osoba/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden. Poplatek platí fyzická osoba, která má na území města trvalý pobyt, cizinec pobývající na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců a osoba které byla udělena dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Platba poplatku se vztahuje i na majitele, kteří na území města vlastní nemovitost – byt nebo rodinný dům sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, sazba činí 600 Kč/rok; svoz 1x za čtrnáct dní, každý lichý týden.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 4. 2019. Možno uhradit v hotovosti,platební kartou přes terminál v pokladně města nebo převodem na účet města.

Svoz popelnicových nádob na nové známky začne platit od 1. 5. 2019.
výtah z Obecně závazná vyhlášky č. 1/2018

Proč došlo k navýšení místního poplatku o 100,- Kč oproti roku 2018?
V souvislosti s navýšením cen poskytovaných služeb společnosti Respono a.s. od 1.1.2019 a to ve výši
• cena za svoz komunálního odpadu (včetně svozu tříděného odpadu) o 9%
• cena za likvidaci odpadů odevzdaných na sběrných dvorech o 9%
• cena za svoz biologicky rozložitelného odpadu o 16%.

Od roku 2009 nebyl zvýšen poplatek za nakládání s odpady, k zvýšení o 100,- Kč bylo nutno přistoupit kvůli zvyšujícím se cenám služby.
Místní poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31. 3. 2019.
Sazba poplatku činí:
a) za každého psa téhož držitele v rodinném domě 150 Kč
b) za psa chovaného téhož držitele v bytovém domě 300 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 100 Kč

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místních poplatcíchVytvořeno: 19. 2. 2019
Poslední aktualizace: 26. 2. 2019 10:09
Autor: Šárka Němcová