#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

     Chvalkovice na Hané (původní zemědělská ves) leží v úvalu Hané v nadmořské výšce 220 m n. m. První písemná zmínka o Chvalkovicích na Hané pochází z roku 1355. Osada byla tehdy tvořena svobodným dvorem s dvěma lány. Chvalkovická osada potom přecházela v průběhu desetiletí na jiné vlastníky. Po roce 1450 připadl majetek králi Ladislavu Pohrobkovi, který statek v roce 1455 daroval Karlu Vlašimovi. 
     Zásadní změna nastala v roce 1520, kdy Beneš ze šternberského kláštera se zřekl osady za deputát ve prospěch chvalkovské obce.
     Ve 14. a 15. století byly na území Chvalkovic čtyři poplužní dvory, které byly sloučeny ve dva. Jeden patřil augustiánům a druhý panství nezamyslickému, později mořickému.
     V letech 1786 až 1790 byly dvory rozkouskovány na díly různých velikostí a rozprodány vlastníkům, kteří se nazývali familianti.
     V roce 1819 se stal majitelem Chvalkovic Ferdinand dÉste, arcivévoda rakouský. V roce 1885 byl statek prodán arcibiskupství olomouckému.

letecký snímek

letecký snímek z roku 2003

 kostel sv. Ferdinandakostel sv. Ferdinanda z roku 1849

     Základní kámen kostela byl položen 17. května 1848 a stavba kostela a fary byla dokončena 18. října 1849. Kostel byl zasvěcený sv. Ferdinandovi a to proto, že tento dal postavit místo kaple z roku 1700 tehdejší majitel chvalkovského panství arcivévoda Ferdinand dÉste. Před kostelem je empírový kříž z roku 1856.

 zámekzámek z roku 1887

     Zámek byl postaven v roce 1887. Jeho majitelem byl ministerský rada Emil Vychodil, který byl současně majitelem 148 hektarů pole. Zemřel v roce 1928 a celý majetek odkázal své hospodyni Augustíně Fricové z Vídně. Ta o dva roky prodala celý majetek manželům Františkovi a Anně Jemelkovým, Zámek, zahradu a dvůr č.p. 1 přenechali manželé Jemelkovi své dceři Anně Jemelkové, která se provdala za pana Ladislava Pfaffa. V roce 2007 zámek se zahradou, dvůr č.p. 1 a část polí koupil JUDr. Vladimír Tirpák. Tento z bývalého dvoru č.p. 1 zřídil a v roce 2009 otevřel domov pro seniory "Domov u zámku".

 socha sv. Jana Nepomuckého

sousoší Jana Nepomuckého z roku 1749

hřbitov

hřbitov založen v roce 1861

pomník TGM z roku 1928

pomník T. G. Masaryka z roku 1928

      Rok 1980 byl pro Chvalkovice na Hané převratný. K 1. červenci tohoto roku zanikl Místní národní výbor a tím i samostatná obec. Chvalkovice na Hané byly sloučeny s městem Ivanovice na Hané a staly se jeho místní části.
     Ve Chvalkovicích na Hané v současné době působí několik spolků a sdružení. Jedná se o TJ Sokol - oddíl kopané, KČT, SDH a myslivecký spolek.


        Podrobnější informace viz sekce CHVALKOVICE NA HANÉ.