#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Osadní výbor informuje, co se událo ve Chvalkovicích na Hané

 

V úvodu mého slova mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého v roce 2019.

Co se událo ve Chvalkovicích za kulturní a společenské akce v prvním čtvrtletí roku 2019?  V sobotu 19. ledna se uskutečnila soutěž o nejlepší slivovici a nejlepší bramborák. Sešlo se na 20 vzorků slivovice a 5 vzorků bramboráku. Všem, kteří věnovali vzorky, moc děkujeme. K dobré náladě hrála na cimbál Maruška Hejná z Mistřína se svým tatínkem Janem, který doprovázel dcerku na basu. Myslím si, že akce se vydařila a lidé se dobře a vesele bavili. A jak dopadly výsledky? Soutěž o nejlepší slivovici vyhrál David Kraus, druhý byl Zdeněk Dostálek a třetí Vladimír Haumer. Nejlepší bramborák měla Ludmila Pospíšilová, druhá skončila Ilona Tummová a třetí byla Zdeňka Nadymáčková. Poděkování patří celému OV za organizaci této akce a občanům za účast.

V sobotu 2. února uspořádal OV setkání seniorů, kterého se zúčastnilo 27 zájemců. Byl pro ně připraven kulturní program, občerstvení a bohatá tombola. Mezi seniory zavítal i starosta města Ivanovice na Hané Ing. Vlastislav Drobílek, kterému děkujeme za návštěvu a diskuzi. Děkujeme panu Pavlu Přikrylovi za hudební doprovod, který roztancoval seniory a organizační tým OV. Poděkování patří i dětem za krásné vystoupení ze skupiny Rhythmic Gym pod vedením Elišky a Markéty Trněné a také Tomáši Demarovi za dárečky pro děti.

Další událostí bylo veřejné zasedání OV, které proběhlo ve čtvrtek 7. února za účasti 13 občanů z Chvalkovic na Hané. OV zkusil tuto novinku, s cílem vtáhnout občany do dění v naší obci. Na zasedání zaznělo mnoho námětů a návrhů z řad občanů, které byly zapracovány do plánu požadavků na toto 4 leté volební období. Děkujeme občanům za účast, která mohla být určitě o něco vyšší. OV si je vědom nabitého rozpočtu města, ale bude se snažit, aby tyto požadavky byly realizovány postupně a co nejvíce jich bylo splněno.

V tomto roce očekáváme tyto akce:

                        I. výměna veřejného osvětlení za LED lampy

II. úprava rybníka a jeho okolí

III. vyřešení problému s vodou k zalévání na hřbitově

IV. Zábraní-EON sloupy – vedení v zemi-akce EONu

V. stromy na návsi a v celé obci prořezat

VI. kontrola a vyčištění dešťové kanalizace v celé obci

v dalším období 2018-2022 :

                        I. vybudování chodníků v obci od Ivanovic ve směru k Želči

                        II. oprava hřbitovní zdi

                        III. zavedení Senior-TAXI

                        IV. oprava fasády úřadovny zevnitř dvora

                        V. osázení stromů chodník Ivanovice – Chvalkovice a v obci

                        VI. namontovat schodolez na úřadovnu

                        VII. vybudovat multifunkční hřiště

 

 

Co nás čeká v dalším období za akce?

 

Březen

 

- dětský karneval                                                                                         2.3.

Duben – červen

 

- vyhodnocení akcí uskutečněných v minulém období

- ukliďme si Chvalkovice za účasti OV a občanů                                            6.4.

- slet čarodějnic                                                                                                      30.4.

- Vítání prázdnin pro děti se stanováním přes noc                                   28.-30.6.

- průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů

- veřejné zasedání OV s občany a s vedením města       termín bude upřesněn

 

 

Červenec – září 

 

- zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období

- průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů

- sportovně-branný den pro děti                                      termín bude upřesněn

- veřejné zasedání OV s občany a s vedením města   termín bude upřesněn

 

Říjen – prosinec

 

- zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období

- průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů

- lampionový průvod k výročí vzniku ČSR                                                   28.10.

- veřejné zasedání OV s občany a s vedením města   termín bude upřesněn

- Mikulášská nadílka pro chvalkovské děti za účasti členů OV                                  5.12.  

- zhodnocení práce osadního výboru v roce 2019

- zhodnocení požadavků chvalkovských občanů v roce 2019

- silvestrovský ohňostroj pro občany Chvalkovic                                         31.12.

 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům OV za práci při pořádání kulturních a společenských akcí, ostatním organizacím ve Chvalkovicích na Hané a městu Ivanovice na Hané za finanční podporu ve prospěch našich občanů.

                                                                                                                                            předseda Osadního výboru Ing. Vladimír Haumer

 

Nový osadní výbor 2018-2022

V úterý 30.10.2018 se uskutečnila schůzka starého osadního výboru, který pracoval v minulém volebním období a byl rozpuštěn na posledním zasedání zastupitelstva města Ivanovic v říjnu 2018. Členové OV poděkovali za dlouholetou práci ve prospěch OV jejímu dlouholetému předsedovi Bohumilovi Čumplovi a také ostatním členům, kteří ukončili svou činnost. Pak se řešila otázka co dál. Na 31.10.2018 bylo svoláno veřejné zasedání OV k ukončení dosavadních členů OV a volba nového OV. Bohužel se tohoto zasedání zúčastnilo pouze 11 občanů Chvalkovic, z toho 3 staronoví členové. Je vidět, jaký mají vztah občané ke svému dění ve své obci. Děkujeme těm 8 občanům, kteří měli zájem a přišli na zasedání OV.  Složení nového OV: Pavol Tumma, Simona Žvátorová, Terezie Kudynová, Romana Mlčoušková, Zdeněk Dostálek, Markéta Trněná, Ing. Vladimír Haumer (navržen na předsedu OV- na nejbližším zasedání zastupitelstva města Ivanovic dojde ke zvolení předsedy OV). Navržený předseda nastínil vize OV na další období např. uskutečňovat veřejná zasedání OV za účasti spoluobčanů a za účasti starosty nebo místostarosty města...., požadavky nebo náměty spoluobčanů Chvalkovic házet do schránky Ing. Vladimíra Haumera nebo posílat na email: v.haumer@seznam.cz

Jak se dostat na stránky Osadního výboru?

ve vyhledávači třeba na stránkách seznamu.cz v okénku "vyhledat" zadáte Ivanovice na Hané :

1)  Ivanovice na Hané-informace  o městě- Chvalkovice na Hané- Osadní výbor nebo

2) mesto/informace-o-meste/chvalkovice-na-hane/osadni-vybor-chvalkovice-na-hane/

3)Město Ivanovice na Hané - Oficiální stránky Města

První písemná zpráva pochází z roku 1183. Město se nachází v nadmořské výšce 214 metrů. Ve městě se nachází kostel svatého Ondřeje, zámek postavený na začátku 17. století a mateřská i základní škola.

4) Ivanovice na Hané-dole na stráce je odkaz struktura stránek (kliknete na tento odkaz)

Struktura stránek

a pak už kliknout na osadní výbor :-)

pokud ani tak......pak už je asi  chyba mezi židlí a klávesnicí :-)

 

Osadní výbor se sejde v co nejkratší době, aby dal dohromady požadavky občanů Chvalkovic a také plán činnosti.

 

 

Zhodnocení práce osadního výboru za rok 2015

  Zhodnocení práce osadního výboru bylo vypracováno pro zveřejnění na 8. veřejném zasedání  zastupitelstva města  Ivanovice na Hané. Bude zároveň sloužit i jako informace občanům o práci osadního výboru v uplynulém období a bude vyvěšeno na úřední tabuli ve Chvalkovicích na Hané.

               Osadní výbor se v roce 2015 sešel na čtyřech pravidelných schůzkách, kde jsme projednávali plnění úkolů a akcí, které osadní výbor zabezpečoval. Dále byla prováděna pravidelná kontrola požadavků občanů, připravovala se organizace kulturních a společenských akcí a rovněž jsme se informovali o výsledcích jednotlivých veřejných  zasedání zastupitelstva města.

               V roce 2015 jsme zabezpečili celkem 14 akcí a to buď samostatně nebo ve spolupráci s dalšími subjekty, například Domovem u Zámku, JUDr. Tirpákem, Sborem dobrovolných hasičů, Klubem českých turistů, Sokolem Chvalkovice na Hané a v neposlední řadě s městským úřadem.

Jako příklad uvádím Dětský maškarní karneval 21. 3., Besedu se seniory 28.3. Po dlouhé době jsme zařadili do své činnosti vzpomínku na 70. Výročí osvobození Chvalkovic na Hané dne 29. 4.  Uspořádali jsme  v součinnosti s vedením města lampionový průvod, položili věnec, kytice a na závěr byl přednesen vzpomínkový projev a zazněla stání hymna.

Dále připomínáme již pravidelný svoz nepotřebného materiálu ve spolupráci s městským úřadem a firmou RESPONO. Uskutečnil se 10.10.  Připomínáme také již tradiční akci Rozsvícení vánočního stromku před zámkem.

               Zvláštní kapitolou práce osadního výboru jsou tzv. požadavky občanů, jejichž hlavním smyslem je zpříjemnit a usnadnit život spoluobčanům v naší místní části Chvalkovice na Hané.

Co se podařilo realizovat v roce 2015? Osadní výbor spolu s vedením města zhodnotil tyto požadavky následovně:

  • Rekonstrukce komunikace směrem od kostela ke hřbitovu je splněna a zároveň byla napojena MŠ na splaškovou kanalizaci
  • Bylo provedeno nové veřejné osvětlení kolem chodníku z Chvalkovic po křižovatku do Ivanovic na Hané
  • U nových garáží u Pučápky se provedlo odvodnění prostoru, kde bude příjezdová cesta k přečerpávací stanici splaškové vody
  • Vzhledem k průtahům s projektem pro příjezdovou komunikaci se tato v letošním roce již neuskuteční. Po dohodě se všemi zainteresovanými stranami se realizace odkládá na jaro 2016
  • Kromě těchto plánovaných akcí bylo zhotoveno nové parkovací stání pro automobil našeho občana – vozíčkáře, dále zpevněná cesta u kontejnerů na Zábraní
  • Poměrně velká akce, která komplikovala dlouhou dobu cestování našim občanům, byla generální oprava mostu přes Pučápku. V této souvislosti se uskutečnila i úprava části toku tohoto potoka.
  • Podařilo se vybavit dětské hřiště v prostorách zahrady MŠ novými hracími prvky
  • V zadní části hřbitova bylo odstraněno nefunkční vstupní oplocení a opravena branka, která nyní slouží jako vstup v zadní části hřbitova.

 

Vše, co se událo, je nafoceno a vyvěšeno na úřední tabuli.

 

       Pro následující rok 2016 jsme spolu s vedením města vytipovali asi 10 požadavků občanů. Které se nakonec budou realizovat, rozhodnou  finanční možnosti rozpočtu města, výše dotací, výsledky jednání s majiteli dotčených pozemků a to církve a ČD. Jedná se o opravu hřbitovní zdi a prodloužení cesty kolem hřbitova k přechodové lávce nad železniční tratí. A poslední slovo mají samozřejmě zastupitelé při schvalování rozpočtu na rok 2016,

 

       Při této příležitosti mně dovolte, abych poděkoval za práci členům osadního výboru. A to hlavně proto, že v roce 2015 jsme podstatně obměnili složení a nevěděli, co bude dál po odchodu zkušených  a obětavých členů. Naše obavy z nováčků však byly zbytečné. Pustili se do práce pro veřejnost s chutí a elánem. Já jim dnes chci moc poděkovat za jejich úsilí a snahu. Jistě si naše uznání zaslouží.

 

       Využívám této příležitosti, abych jménem osadního výboru poděkoval za velmi dobrou spolupráci s vedením města při řešení problémů v naší místní části a vstřícnost k našim požadavkům. Rád bych vyslovil přesvědčení, že tomu tak bude i v roce 2016.

       A protože je toto 8. veřejné zasedání v letošním roce poslední, členové osadního výboru všem spoluobčanům našeho města i těm, kteří tráví svůj podzim života v Domovech v místní části Chvalkovice  na Hané i v Ivanovicích na Hané, přejí krásné a klidné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2016 všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a aby nám bylo v roce 2016 dobře a ještě lépe.

Za osadní výbor Bohumil Čumpl, předseda

 

Co se udělalo ve Chvalkovicích v roce 2015:

cesta ke hřbitovu

stání pro popelniceceta

stáni pro popelnice

osvětlení

osvětlení chodníku z Chvalkovic do Ivanovic

 

Zápis č.1/2016

Ze schůze osadního výboru ve Chvalkovicích na Hané konané dne 24.1.2016

 

Přítomni: Pavel Tumma, Bohumil Čumpl, Lukáš Daněk, Ing. Vladimír Haumer, Anna  Ptáčková, Romana Mlčoušková

Omluven: Kamil Churý

 

Program:          1. Zahájení a kontrola úkolů za minulé období

2. Příprava soutěže o nejlepší slivovici a nejlepší štrůdl

3. Příprava plánu práce, rozpočtu osadního výboru a návrh požadavků občanů na rok 2016

4. Nejbližší akce pro rok 2016-dětský karneval a beseda se seniory

5. Diskuze

6. Závěr

 

Ad 1)

Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru, přivítal přítomné. Připomněl úkoly,které se uskutečnily a to rozsvícení vánočního stromku, vánoční přání občanům dne 24.12.2015 a uskutečnil se silvestrovský fotbálek.

Ad 2)

Dne 30. ledna 2016 se uskuteční soutěž o nejlepší slivovici a nejlepší štrúdl. Pan Haumer rozdal úkoly členům osadního výboru k nadcházející akci. Propagace se zajišťuje prostřednictvím úřední tabule a v místním pohostinství, obchodu a v místním rozhlasu.

Ad 3)

V tomto bodě jsme naplánovali akce na rok 2016 i s termíny, připravili jsme návrh rozpočtu osadního výboru na rok 2016 a návrh požadavků občanů pro rok 2016. Všechny tyto návrhy budou schvalovány na 10. veřejném zasedání zastupitelstva města začátkem března 2016. Poté budou s těmito návrhy občané seznámeni prostřednictvím webových stránek osadního výboru a na úřední tabuli.

Ad 4)

V plánu na rok 2016 budou 12. 3. dětský karneval v areálu klubovny Vratislava Matouška. Setkání se seniory proběhne 19. 3. ve společenské místnosti úřadovny Chvalkovice na Hané. Osadní výbor se sejde k těmto akcím, aby je organizačně připravil. Propagační plakátky jsou již vyvěšeny na úřední tabuli a obě akce se vyhlásí v místním rozhlase. Senioři se obejdou k objednání míst na tuto akci.

Ad 5)

V diskuzi opět připomněl pan PavelTumma, že na ulici Želecká rezonuje místní rozhlas. Předseda připomněl, že naproti autobusové zastávky byly doplněny nové kontejnery na sklo a upozornil, že do kontejneru se dávají pouze věci určené. Ostatní odpad je směsný a k tomu slouží popelnice, které by měla mít každá domácnost.  Pokud to nestačí, je možné tento odpad odvést do sběrného dvora v Ivanovicích na Hané. Kdo bude přistižen, zaplatí pokutu danou zákonem.

Ad 6)

   Na závěr předseda osadního výboru poděkoval všem za účast a všem členům osadního výboru za organizaci všech předešlých akcí.

Rozdělovník: elektronicky-všem členům osadního výboru, starostovi, místostarostovi a                       tajemníkovi

                        Písemná podoba- 1x na založení ve Chvalkovicích na Hané, 1x úřední tabule

Zápis bude zveřejněn také na internetových stránkách osadního výboru Chvalkovice na Hané (odkaz na stránky osadního výboru: ivanovice na hané-hlavní menu-město-informace o městě-chvalkovice na hané-osadní výbor).

Zapsal: Ing. Vladimír Haumer                                         Bohumil Čumpl

                                                            předseda osadního výboru

 

Na základě schváleného rozpočtu města Ivanovice na Hané na rok 2016 se budou naplňovat tyto požadavky občanů:

1. v kapitole doprava

-     bude provedena komunikace k přečerpávací stanici splaškové vody v předpokládáné hodnotě cca 900 000,- Kč

* generální oprava chodníku na levé straně směrem ke křižovatce na Dřevnovice a to v hodnotě cca 400 000,- Kč

2. v kapitole vzdělávání 

*  budou rozšířeny hrací prvky na zahradě MŠ ve Chvalkovicích na Hané

* dále bylo požádáno o hrací prvky na Zábraní

3. v kapitole územní rozvoj

* veřejné osvětlení k přečerpávací stanici ve výši cca 120 000,- Kč

Celkem bude investována částka ve Chvalkovicích na Hané z rozpočtu města ve výši přibližně 1 420 000,- Kč. Co se týče hracích prvků bude záležet na dotacích, které byly požádány.

Požadavky občanů budou pravidelně hodnoceny na zasedáních Osadního výboru a města.

 

Plán práce Osadního výboru místní části Chvalkovice na Hané na rok  2016

 

Osadní výbor zasedá 1x za čtvrtletí. Mimořádné zasedání se svolává na žádost občanů, městského zastupitelstva nebo rady.  

 

Hlavní body pravidelných schůzí:

 

1. Kontrola zápisů z minulých zasedání

2. Plnění požadavků občanů

3. Přípravy a organizace kulturních a společenských akcí

4. Seznamování s výsledky jednotlivých veřejných zasedání

 

 

Kalendářní a programový plán osadního výboru

 

Leden-březen  2016

 

- uskutečnění zájezdu do Brna na výstavu nazvanou Zetor galery              30.1.

- příprava soutěže o nejlepší slivovici a štrůdl    30.1.

- předběžná příprava dětského karnevalu a setkání se seniory 12 .3. a 19.3.

- návrh plánu, rozpočtu a požadavků občanů na rok 2016 

 

Duben 2016

- vyhodnocení akcí uskutečněných v minulém období

- vzpomínka k 71. výročí osvobození Chvalkovic na Hané    29.4.

- příprava Sletu čarodějnic       30.4.

- předběžná příprava k vítání prázdnin v rámci MDD    25.6.

- průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů

- výsledky 10. veřejného zasedání městského zastupitelstva

 

Srpen 2016

 

- zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období

- naplánování svozu nepotřebného materiálu na říjen 2016 a dohoda o charakteru odpadu

- průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů

- příprava na ukončení prázdnin-akce pro děti, farmářský trh, ve spolupráci s SDH 27.8.

- výsledky 11. veřejného zasedání městského zastupitelstva

 

Listopad-prosinec 2016

 

- vyhodnocení svozu nepotřebného materiálu 

- vyhodnocení požadavků chvalkovských občanů a předběžná příprava na rok 2017

- příprava na tradiční rozsvícení vánočního stromku před Zámkem ve spolupráci s Domovem u Zámku, JUDr. Vladimírem Tirpákem a mateřskou školkou  2.12 

- vánoční přání občanům a koledy v místním rozhlase   24.12.

-příprava Silvestrovského fotbálku      31.12

- zhodnocení práce osadního výboru v roce 2016

 

Za osadní výbor městské části Chvalkovice na Hané: Bohumil Čumpl, předseda

Schváleno dne 23.3.2016 na 10. veřejném zasedání zastupitelstva města Ivanovice na Hané. 

 

                                                          ZÁPIS   č. 2

ze schůze osadního výboru ve Chvalkovicích na Hané, konané dne 11. 4. 2016

Přítomni: Mlčoušková, Ptáčková, Ing. Haumer, Tumma, Čumpl

Omluveni: Daněk, Churý

 

Program:

1. Zahájení, vyhodnocení akcí z minulého období, kontrola úkolů

2. Vzpomínka k 71. výročí osvobození Chvalkovic na Hané

3. Průběžné hodnocení požadavků občanů

4. Příprava akcí Slet čarodějnic, Vítání prázdnin a MDD

5. Informace z 10. Veřejného zasedání městského zastupitelstva

6. Různé a závěr

 

 

K bodu č. 1

      Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru. Přivítal přítomné a informoval, že úkoly ze schůze 24. 1. 2016 byly splněny. Byla to příprava rozpočtu, návrhy požadavků občanů a plán práce. Předložené návrhy byly schváleny na 10. veřejném zasedání městského zastupitelstva, které se konalo dne 23. 3. 2016. Znění těchto materiálů je zveřejněno na úřední tabuli a webových stránkách.

       Osadní výbor jako každý rok zorganizoval pro děti dne 12. 3. Dětský karneval v klubovně TJ Sokol v areálu V. Matouška. Zde  proběhl již podruhé. Akce bývá oblíbená a účast vysoká. Děti se velmi dobře pobavily, letošní úspěšnou novinkou bylo malování na tvář. Naše díky patří TJ Sokol za bezplatné zapůjčení klubovny, SDH za finanční příspěvek a členům osadního výboru za aktivní pomoc.

        Hned následující týden dne 19. 3. se uskutečnila akce pro naše seniory a seniorky ve společenské místnosti úřadovny ve Chvalkovicích na Hané.  I tentokrát členové osadního výboru byli nápomocni, aby vše hladce proběhlo. Starali se o občerstvení přítomných velmi dobře.  Děkujeme p. Mlčouškové, Ptáčkové, Haumerovi, Churému a manželům Tummovým za ochotu, že nelitují svého volného času a vždy velmi pečlivě připravují naše akce.  Zúčastnilo se 21 seniorů. Jejich počet mohl být i vyšší, ale to záleží na různých okolnostech, také na aktuálním zdravotním stavu. I letos hrála skupina De-To z Kojetína, pan Přikryl z Kojetína a výborná zpěvačka. Myslím, že všichni byli velmi spokojeni. Děkujeme za finanční dary pro dětský maškarní i besedu se seniory od městského úřadu.

Pro příští rok jak s dětským karnevalem, tak s besedou se seniory počítáme.

 

K bodu č. 2   

     Dne 29. 4. 2016 to bude 71 roků, co nás osvobodila Rudá armáda od německých fašistických okupantů. V letošním roce bude uskutečněna tichá vzpomínka s položením kytice k pomníku T. G. Masaryka. Rozhodli jsme se větší rámec oslav provádět jen při kulatých výročích, to znamená jednou za 5 roků.

K bodu č. 3

     Bylo konstatováno, že stavba komunikace k přečerpávací stanici splaškové vody a veřejného osvětlení u této cesty byla zahájena.

K bodu č. 4

     Letošní 30. duben připadá na sobotu. Vypukne rej čarodějnic, čarodějů a čarodějčat. Sraz jako vždy u pomníku T. G. Masaryka. Průvodem se přesuneme na zahradu hasičské zbrojnice, kde proběhnou soutěže a zábava pro děti i dospělé. Akci vždy připravujeme ve spolupráci se členy SDH. Na tuto akci srdečně zveme všechny spoluobčany.                                                      Rovněž jsme se předběžně zabývali další akcí, která je naplánována na 25. 6. 2016 a to Vítání prázdnin a MDD. K této události se členové osadního výboru ještě sejdou a řádně se na ni připravíme.

K bodu č. 5

     Dne 23. března 2016 bylo svoláno řádné veřejné zasedání městského zastupitelstva. Bylo důležité z hlediska rozpočtu města na rok 2016. Rozpočet byl projednán a schválen. U nás je již zahájena stavba komunikace k přečerpávací stanici s veřejným osvětlením. Dále generální oprava chodníku směrem ke křižovatce k Dřevnovicím. Také budou rozšířeny hrací prvky pro děti na zahradě mateřské školy a na Zábraní.

K bodu č. 6

     V různém připomněl p. Tumma, že rezonuje rozhlas na Želecké ulici, p. Adámek oznámil, že u zámku nejde jeden reproduktor a zatím nebyla opravena světla, která průběžně hlásíme, když  nesvítí.

Závěrem předseda osadního výboru poděkoval všem za účast a za práci při organizování uskutečněných akcí.

 

 Rozdělovník: elektronicky všem členům osadního výboru, starosta, místostarosta, tajemník                                                                                                                                                                                                                                                                                                              písemná  podoba – 1x na založení ve Chvalkovicích n/H,  1x úřední tabule

Zápis bude zveřejněn na internetových stránkách osadního výboru Chvalkovice na Hané.

Zapsal: předseda osadního výboru Bohumil Čumpl

                               

                 Zápis č. 1

ze zasedání osadního výboru Chvalkovice na Hané, konaného dne 13. 1. 2017

Přítomni: Daněk, Ing. Haumer, Mlčoušková, Ptáčková, Tumma, Čumpl    

Hosté:      Ing. Jiří Novák, předseda TJ Sokol

 

Program:         1. Zahájení a kontrola úkolů

                        2. Příprava plánu práce na r. 2017

                        3. Plánované akce Dětský karneval a Setkání se seniory

                        4. Upřesněné požadavky občanů pro r. 2017                       

                        5. Různé a závěr

 

K bodu č. 1

    Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru. Zhodnotil akce realizované ke konci loňského roku. Košt vína, Rozsvícení vánočního stromku, vánoční přání občanům prostřednictvím místního rozhlasu na Štědrý den a Silvestrovský fotbálek.

 

K bodu č. 2

   K projednávání tohoto bodu byli přizváni předsedových společenských organizací v naší obci, aby nám pomohli při organizaci kulturních akcí. Zúčastnil se Ing. Novák, předseda TJ Sokol.  Teprve když budeme mít přehled o tom, co budou pořádat ostatní spolky, můžeme plánovat naše aktivity na rok 2017. Sestavením plán práce osadního výboru na příští rok byl pověřen předseda osadního výboru s termínem nejpozději do konce měsíce února.

 

K bodu č. 3.                                                                                                                                                                        

   Dětský maškarní ples proběhne dne 19. února v prostoru TJ Sokol v areálu Vratislava Matouška se začátkem 15.00 hod. Pokud zajistíme dostatečný počet zájemců na základě osobního pozvání, uskuteční se setkání se seniory dne 4. 3. 2017 ve společenské místnosti úřadovny městského úřadu ve Chvalkovicích n/H.  Zvaní našich spoluobčanů zajistí předseda osadního výboru, pozvánky Ing. Haumer. Na organizaci jednotlivých akcí se budou podílet členové osadního výboru společně.

 

K bodu č. 4

     Byly projednány a navrženy k realizaci tyt požadavky občanů na rok 2017:                                  - pokračování rekonstrukce chodníku směrem ke křižovatce do Ivanovice na Hané                      - rekonstrukce komunikace na Zábraní                                                                                             - vybudování nové komunikace kolem chvalkovského kostela                                                                     - začít jednání se zástupci církve pro zbudování hřbitovní zdi ve Chvalkovicích na Hané           Rozhodli jsme se ještě přidat vybudování přístupové cesty na Želecké ulici kolem domu      č.p. 205 po konec domu p. Vladislava Dohnala.                                                                                 

Za předpokladu, že městský úřad obdrží dotace na dětské prvky a nový bezdrátový digitální rozhlas, plánujeme nové hrací prvky pro děti na hřišti na Zábraní a ten zmíněný rozhlas.  Jinak se budou plnit v letošním roce požadavky podle rozhodnutí  a stavu pokladny městského úřadu.

 

K bodu č. 5

          Závěrem předseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast.

 

 

Rozdělovník:

Elektronicky:                                                                                                                                                     členové osadního výboru 6x, starosta, místostarosta, tajemník a internetové stránky                                             Písemná verze:  1x úřední tabule, 1x na založení úřadovna Chvalkovice na Hané

 

Zapsal: Bohumil Čumpl, předseda osadního výboru