#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

KANCELÁŘ TAJEMNÍKA:

(Ing. Jan Kovář, Ing. Bc. Jarmila Míková, Marie, Konečná, Gabriela Hladká)

Zabezpečuje státní správu v oblasti životního prostředí v rozsahu, který stanoví zvláštními zákony pověřeného obecního úřadu:

-          ochrana přírody a krajiny,

-     odpadové hospodářství,

-     vodní hospodářství,

-     ochrana ovzduší,

-     ochrana zemědělského půdního fondu,

 

Oddělení přestupků:

(Ing. Bc. Jarmila Miková)

-   projednávání příslušných přestupků 

  • zajišťování administrativy
  • zpracování ročního statistického výkazu zpracovatelů přestupkové agendy
  • zpracovává žádosti o podání zprávy o pověsti, vedení evidence této korespondence
  • zastupování sociální pracovnice

 

Oddělení matriky a evidence obyvatel     
(
Marie  Konečná)

-          komplexní výkon matriční agendy,

-          evidence obyvatel, výpisy ze seznamu evidence obyvatel pro volby,

-          zajišťování občanských obřadů po organizační stránce,

-          vidimace a legalizace dokladů a úředních listin,

-     zastupuje sekretářku.

 

  

Oddělení Kultury, mikroregion Ivanovická brána, zpravodaj města, kino  
(Gabriela Hladká)

-         je odpovědnou redaktorkou Zpravodaje města,

-          organizuje kulturní, společenské pořady, plesy a jejich finanční vypořádání

vč. organizace trhů,

-          připravuje materiály k propagaci, zajišťuje jejich zveřejnění,

-      vykonává práce tajemnice  „Sdružení obcí Ivanovická brána“,

-          pronajímá místnosti KD ke krátkodobému využití a vybírá úhrady,

-          zajišťuje v případě potřeby hlášení měst. rozhlasem,

-          je pověřeným pracovníkem na úseku voleb,

-          předává materiály k aktualizaci web. stránek města,

-          vede fotoarchiv města.

 

Sekretariát  
(
Šárka Němcová)

-          zajišťuje administrativní práce pro starostu města, místostarostu a tajemníka MěÚ,

-          vede evidenci smluv, stížností, petic,

-     vede úřední desku fyzickou i elektronickou, odpovídá za vyvěšování a sejmutí    dokumentů na úřední desce,

-          zastupuje matrikářku v plném rozsahu,

-          provádí vidimaci a legalizaci dokladů a úředních listin,

-          je pověřeným pracovníkem na úseku voleb,

-     agenda ztrát a nálezů,

-         povoluje provoz hracích automatů na území města a má pověření k jejich kontrole,

-         vede evidenci došlé pošty, spisovou agendu MěÚ v elektronické i listinné formě,

-      zpracovává podklady pro potřeby zastupitelstva města a vyhotovuje zápisy  z jednotlivých zasedání zastupitelstva města,

-     zajišťuje nákup kancelářských potřeb.

 

 Informace z Kanceláře tajemníka: