#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Oprávnění strážníka Městské policie:

 • Oprávnění podle zákona o obecní policii
  • oprávnění požadovat vysvětlení,
  • oprávnění předvést osobu,
  • oprávnění odebrat zbraň,
  • oprávnění odejmout věc,
  • oprávnění zakázat vstup na určená místa,
  • oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
  • oprávnění vstupovat do živnostenských provozoven,
  • oprávnění použít donucovacích prostředků,
  • oprávnění použít služebního psa,
  • oprávnění použít služební zbraň,
  • oprávnění použít technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla,
  • oprávnění získávat z informačních systémů příslušných orgánů údaje o osobách,
  • oprávnění pořizovat obrazové, zvukové nebo jiné záznamy.

 

 • Oprávnění podle zákona o přestupcích
  • oprávnění projednávat přestupky,
  • oprávnění ukládat pokuty v blokovém řízení.

 

 • Oprávnění podle zákona o silničním provozu
  • oprávnění zastavovat vozidla,
  • oprávnění pokyny usměrňovat silniční provoz (stejně jako policie ČR),
  • oprávnění požadovat od řidiče ke kontrole řidičský průkaz a osvědčení o technické způsobilosti vozidla (malý tech.průkaz),
  • oprávnění měřit rychlost vozidel,
  • oprávnění rozhodovat o odtažení vozidla,
  • oprávnění používat výstražného, zvukového a světelného zařízení na vozidle (modrý maják),
  • oprávnění provádět u řidiče a učitele autoškoly dechovou zkoušku zda není ovlivněn alkoholem,
  • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření zda není ovlivněn alkoholem (odběr krve, odběr slin),
  • oprávnění vyzvat řidiče a učitele autoškoly aby se podrobil vyšetření zda není pod vlivem jiné návykové látky než je alkohol.

 

 • Oprávnění podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
  • oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin zda není ovlivněna alkoholickým nápojem,
  • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není ovlivněna alkoholem (odběr krve, odběr slin),
  • oprávnění vyzvat osobu aby se podrobila vyšetření, zda není pod vlivem jiné návykové látky než je alkohol,
  • oprávnění vykázat osobu z míst kde je zákaz kouření pokud tato osoba zákaz kouření porušuje,
  • oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona.

Povinnosti strážníka městské policie

 • Povinnosti vyplývající za zákona o obecní policii
  • při provádění zákroku a úkonů k plnění úkolů obecní policie je strážník povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob jakož i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem,
  • strážník je povinen poučit osoby o jejich právech, provádí-li podle tohoto zákona zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv a svobod, pokud to povaha a okolnosti zákroku nebo úkonu dovolují; v opačném případě je poučí okamžitě, jakmile to okolnosti dovolí,
  • strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.