#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

STAVEBNÍ ÚŘAD A SPRÁVA MAJETKU MĚSTA:

(Bc Pavel Novotný, Petr Lejsal, Libor Kolkop)

 

Hlavní náplní stavebního úřadu je výkon přenesené působnosti státní správy na úseku stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a to zejména  prováděním správních řízení, která jsou zakončována vydanými správními rozhodnutími tj.:

-          územní řízení - zahájení řízení, rozhodnutí, prodloužení platnosti, změna rozhodnutí

-          stavební řád - povolování staveb, změn staveb, a udržovacích prací, stavební řízení,  
                     stavební povolení, změna stavby před dokončením, prodloužení
                     platnosti stavebního povolení,

                            - řízení o terénních úpravách, kolaudace staveb,změna v užívání staveb,

                        - předčasné a prozatímní užívání staveb,údržba a nezbytné úpravy staveb,

                        - odstraňování staveb, dodatečné povolení, nařízení zabezpečovacích
                          prací, vyklizení, státní stavební dohled,

-          přijímá ohlášení na drobné stavby a udržovací práce a stavební úpravy jednoduchých

staveb pro území v celé působnosti stavebního úřadu a vydává k nim sdělení,

-          sankce,

-          vyvlastnění.

Značnou část práce věnuje stavební úřad stavebnímu archivu. Doklady jsou na neomezenou dobu v archivu shromažďovány a udržovány a to nejen pro Ivanovice ,ale celé spádové území.

 

Stavební úřad dále zabezpečuje :

-          vybírání správních poplatků stavebního úřadu, které jsou příjmem do rozpočtu města,

-          vymáhání pokut, které uložil stavební úřad.

 

Dále p. Lejsal

-         vede evidenci pozemků, zajišťuje jejich zápis na LV 10001 a vyhotovuje kupní a nájemní smlouvy na pozemky.

 

Silniční správní úřad zabezpečuje výkon působnosti ve věcech místních komunikací
a veřejně přístupných komunikací v rozsahu, který zákon vymezuje obcím.

 

Samostatná působnost:

-          organizační vedení složky městské  technické skupiny,

-         komplexní správa bytového a nebytového fondu (rozúčtování nákladů na provoz, zajišťování oprav a údržby),

-          správa vozového parku MěÚ,

-          zpracování kupních a nájemních smluv, smluv o službách,

-          Fond obnovy nemovitostí – výběrové řízení, vypracování smluv,

-          zajišťování odhadů nemovitostí, pozemků,

-          zajišťování revizí plynu, elektřiny, komínů,

-          zpracování vyhlášek s místní působností a jejich naplňování,

-          prodej bytového fondu,

-          evidence černých skládek a jejich likvidace.

-       povolení k provedení zásahu do veřejného pozemku (překopy chodníků a místních komunikací).

 

 Informace ze Stavebního úřadu a správy majetku města: