#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

znak městské policieMěstská policie v Ivanovicích na Hané byla zřízena
v roce 2013 na základě usnesení Zastupitelstva města vyhláškou č. 1/2013.

Důvodem ke vzniku Městské policie v Ivanovicích na Hané byla snaha představitelů města zabezpečit svým občanům co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy, jež se týkají bezpečnosti a pořádku ve městě. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Z tohoto zákona vyplývají pravomoci
městský kamerový dohlížecí systéma povinnosti strážníků městské policie.

služebna MP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa:

Komenského 216
683 23 Ivanovice na Hané

Strážníci:

Ivan GIBALA (číslo 011)

Miroslav TRÁVNÍČEK (číslo 012)

 

Kontakt:
mobil:   +420 778 401 419
e-mail:   mestskapolicie@ivanovicenahane.cz

 

Úřední hodiny pro veřejnost vyhrazené na úřadovně městské policie                                                     

Pondělí         08:00 - 10:00                                
Čtvrtek          15:00 - 17:00                                                                                  

Mimo úřední hodiny lze strážníky MP kontaktovat na úřadovně nebo v terénu na tel. čísle :     778 401 419

 

 

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zák. č. 553/1991Sb., ve znění pozdějších novel nebo podle zvláštního zákona strážníci Městské policie:

 • přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích ( v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají pokuty v blokovém řízení)
  upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění,
 • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhalují přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytují za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra(dále jen ,,ministerstvo") na požádání údaje o obecní policii.

 

Každý z vás má právo obracet se na strážníka městské policie se žádostí
o pomoc. Strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout

 

Důležité upozornění:

 

Městská policie v Ivanovicích na Hané nezajišťuje linku 156 a tudíž nepřetržitý provoz. Kontaktovat strážníky lze pouze v jejich pracovní době.

 

      Městský kamerový systém ve městě funguje od 1.11.2016.        ( bližší informace naleznete  ZDE )

      Nové dopravní značení na ul Mlýnská vedle mateřské školy !     z       ( bližší informace naleznete ZDE)

      POZOR !  Od letních prázdnin 2018 v platnosti nové dopravní značení v Ivanovicích na Hané    -                (bližší info ZDE)