#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

  Město Ivanovice na Hané

2.

Důvod a způsob založení

Město vzniklo nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb.,
o obcích, ke dni 24.11.1990, jakožto územně samosprávná
jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen
zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Město má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Město
má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně
za podmínek stanovených zvláštními zákony. Město spravuje své
záležitosti samostatně (dále jen „samostatná působnost“).
Při výkonu samostatné působnosti se město řídí zákony a obecně
závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich
provedení. Město v samostatné působnosti zajišťuje ve svém
územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu
a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností,
které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon
státní správy. Město dále vykonává státní správu v rozsahu
stanoveném zvláštními zákony (dále jen „přenesená působnost“).
Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními
obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády
a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

 3.

Organizační struktura

 

Starosta: Ing.  Vlastislav Drobílek

Místostarosta: MVDr. Josef Lysák

Tajemník: Ing. Jan Kovář

Správce informatiky:

Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 -17:00

Finanční a sociální odbor
Vedoucí: Helena Albrechtová
Telefon: 517363251
E-mail: helena.albrechtova()ivanovicenahane.cz
Popis činnosti:
Účetnictví, rozpočet a financování MěÚ včetně mzdové
a pokladní agendy, inventarizaci majetku, sociální oblast.
V rámci finančního a soiálního odboru vykonává činnost v oblasti sociální péče,
poradenství v sociální oblasti, vydávání euroklíčů.
Počet pracovníků: 5
Kancelář tajemníka
Popis činnosti:
Státní správa v oblasti životního prostředí v rozsahu,
který stanoví zvláštní zákony.
odpadové hospodářství, dopravní obslužnost,
majetkoprávní, státní správu v oblasti životního
prostředí,  tvorba vyhlášek s místní
působností, matriku a evidenci
obyvatel,  Městské kulturní středisko.
Počet pracovníků: 5
Stavební úřad
Vedoucí: Bc. Pavel Novotný
Telefon: 517363251
Popis činnosti:
Výkon státní správy podle stavebního zákona
č. 183/2006 Sb. v platném znění, v oblasti územního,
stavebního a kolaudačního řízení.
Komplexní správa bytového fondu vč. správy objektů
v majetku města, správa místních komunikací, autoprovoz MěÚ,
výměry poplatků, zpracovává podklady k realizačním programům
výstavby města.
Počet pracovníků: 3
Telefon: 5173632671

 

4.

Kontaktní spojení

Městský úřad Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 796/11
683 23 Ivanovice na Hané

Telefon:      
Kancelář starosty: 517 363 203 mobil: 724211359
Spojovatelka: 517 363 251    
Fax: 517 363 252    
E-mail: mesto()ivanovicenahane.cz
Internet. stránky:  

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 796/11
683 23 Ivanovice na Hané

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Ivanovice na Hané
Palackého náměstí 796/11
683 23 Ivanovice na Hané

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00

4.4.

Telefonní čísla

Spojovatelka:
Tel: 517 363 251
Fax: 517 363 252
Kancelář starosty
Tel: 517 363 203
Mobil: 724 211 359
e-mail: vlastislav.drobilek()ivanovicenahane.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 517 363 252

4.6.

Adresa internetové stránky

 

4.7.

Adresa e-podatelny

posta()ivanovicenahane.cz

4.8.

Další elektronické adresy

mesto()ivanovicenahane.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka Vyškov
19-622731/0100

6.

00291846

7.

DIČ

CZ00291846

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012
Rozpočet na rok 2011
Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

8.3.

Závěrečný účet 

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Městského úřadu Ivanovice na Hané

- Žádost o poskytnutí informace


Odbor finanční a sociální:

-Žádost o byt v DPS I a DPS II

Kancelář tajemníka:
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Žádost o odnětí půdy ze ZPF
 

Stavební úřad:

vse_pro_stavbu.pdf
dotcene_organy_statni_spravy_a_spravci_siti.pdf
nalezitosti_a_zpusob_vedeni_st_deniku_a_jedn
zaznamu_o_stavbe.pdf
navrh_na_kolaudaci.pdf
obsah_a_rozsah_dok_k_zadosti_o_vydani_ur
o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf
obsah_a_rozsah_dokumentace_k_zadosti
o_vydani_ur_p4.pdf
obsah.pdf
ohlaseni_odstraneni.pdf
ohlaseni_stavby.pdf
oznameni_o_uzivani_stavby.pdf
oznameni_o_zameru_v_uzemi_k_vydani
uzemniho_souhlasu.pdf
oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf
prohlaseni_o_kvalifikaci.pdf
rozsah_a_obsah_dokumentace_bouracich
praci.pdf
rozsah_a_obsah_dokumentace_skutecneho
provedeni_stavby.pdf
rozsah_a_obsah_projektove_dokumentace
pro_provadeni_stavby.pdf
rozsah_a_obsah_projektove_dokumentace.pdf
zadost_o_stavebni_povoleni.pdf
zadost_o_uzemne_planovaci_informaci.pdf
zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf
zadost_o_vydani_ur_o_deleni_nebo_scelovani
pozemku.pdf
zadost_o_vydani_ur_o_umisteni_stavby_-_
o_zmene_vlivu_stavby_na_vyuziti_uzemi.pdf
zadost_o_vydani_ur_o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf

zadost_o_uzemne_planovaci_informaci-_o_podm
provedeni_jednoduchych_staveb.pdf

 

Žádost o povolení připojení na místní komunikaci

- Žádost o povolení zvláštního využívání místní komunikace

- Žádost o povolení uzavírky

- Žádost o užívání veřejného prostranství

 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Podrobné informace pro řešení životních situací
můžete získat na Městském úřadu v Ivanovicích
na Hané.

Všechny návody životních situací

viz Portál veřejné správy ČR 
http://portal.gov.cz/zivotnisituace

Návody vybraných životních situací

 

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Česká správa sociálního
zabezpečení

Ministerstvo vnitra

Český úřad zeměměřický
a katastrální

 

 

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Město Ivanovice na Hané vydává pouze právní akty,
které nemají povahu právních předpisů.
Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují.
Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy
(interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky
a jiná opatření.           

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů
spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou
mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických
nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání
informace se může podmínit zaplacením úhrady
nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti
o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady
sdělené žadateli písemně povinným subjektem před 
podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny
za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy.
Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to
u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje
nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána
žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících
se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městem Ivanovice na Hané
poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

Výroční zpráva za rok 2019