Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Ivanovice na Hané
Ivanovice na Hané

Osadní výbor Chvalkovice na Hané

Osadní výbor a jeho připomínky k vedení města od prosince 2023 po únor 2024

Osadní výbor navrhoval, připomínkoval a upozorňoval vedení města na tyto nedostatky:

propad břehů místního rybníka

nutnou  opravu u dvou plastových spojek na dětském hřišti

opadání omítky u nejnovější etapy hřbitovní zdi (na některých částech v blízkosti zeminy)

nutné pokácení a prořez stromů u chvalkovického potoka

předláždění asi 30 metrů starého chodníku, který se stane součástí druhé etapy chodníků

nutnost renovace nástěnných cedulí naproti autobusové zastávce

shnilý kmen jabloně, která se nachází u prvních domů ve směru od Ivanovic.

špatný stav vrby v parčíku v blízkosti památníku T.G.M. a další záležitosti…

 

Plán práce a osadního výboru místní části Chvalkovice na Hané na rok 2020

Osadní výbor zasedá zpravidla 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby za účasti občanů. Před kulturními a společenskými akcemi se členové OV setkávají na tzv. organizačních schůzkách. Mimořádné zasedání se svolává na žádost občanů, městského zastupitelstva nebo rady města. Jednou v roce pořádáme zpravidla veřejné zasedání osadního výboru a občanů obce s vedením města Ivanovice na Hané (se starostou nebo místostarostou) na úřadovně ve Chvalkovicích na Hané.


Hlavní body pravidelných schůzí

 1. Vyhodnocení činnosti za minulého období
 2. Plnění požadavků občanů
 3. Přípravy a organizace kulturních a společenských akcí
 4. Seznamování s výsledky jednotlivých veřejných a organizačních zasedání


Plán akcí osadního výboru na rok 2020


Leden – březen
 • setkání se seniory společně s Ivanovicemi-již proběhlo  31.1.
 • veřejné zasedání OV s vedením města  27.2.
 • dětský karneval  29.2.
 • seznámení s návrhem plánu práce na rok 2020 osadního výboru-nástěnka
Duben – červen
 • vyhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • ukliďme si Chvalkovice za účasti OV a občanů  4.4.
 • slet čarodějnic  30.4.
 • vítání prázdnin pro děti se stanováním přes noc  26.-28.6
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
Červenec – září
 • zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • sportovně-branný den pro děti  29.8.
 • veřejné zasedání OV  termín bude upřesněn
Říjen – prosinec
 • zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • Haloween party s lampionovým průvodem  1.11.
 • rozsvícení vánočního stromu  4.12.
 • Mikulášská nadílka pro chvalkovské děti za účasti členů OV  5.12.  
 • zhodnocení práce osadního výboru v roce 2020
 • zhodnocení požadavků chvalkovských občanů v roce 2020
 • silvestrovský ohňostroj pro občany Chvalkovic  31.12.


Takto sestavený Plán práce osadního výboru pro rok 2020 předkládá Osadní  výbor ke schválení městskému zastupitelstvu s tím, že si Osadní výbor vyhrazuje právo k případným změnám v průběhu roku 2020.


Požadavky občanů na rok 2020-2022
 1. Chodníky ve Chvalkovicích
 2. Oprava hřbitovní zdi a vstupní brány
 3. Oprava fasády a vrat na úřadovně a další nezbytné opravy
 4. Úprava okolí rybníku ve Chvalkovicích
 5. Výsadba nových stromů podél chodníku na Ivanovice


Za osadní výbor místní části Chvalkovice na Hané:  Ing. Vladimír Haumer, předseda

Ve Chvalkovicích na Hané 27.2.2020

 

Z á p i s  č. 3

               z veřejné schůze osadního výboru konané dne 27. 2. 2020


Přítomni: Pavol Tumma, Markéta Trněná, Ing. Vladimír Haumer,  Romana Mlčoušková, Milan Nadymáček, Tereza Kudynová, Karol Přerovská

Host: místostarosta města Ivanovice na Hané MVDr. Josef Lysák

Omluveni: Zdeněk Dostálek

Program:

1. Zahájení, uvítání, program schůze
2. Plán práce a akcí OV na rok 2020
3. Požadavky občanů na období 2020-2022
4. Diskuze a závěr


1) Schůzi zahájil předseda osadního výboru, přivítal přítomné a seznámil je s body programu jednání. Poděkoval 14 občanům, kteří přišli přednést své náměty.

2) Osadní výbor  seznámil občany s Plánem akcí  OV na rok 2020 – viz. nástěnka a  vyhodnotil již uskutečněné akce, které proběhly od začátku roku. Poděkoval občanům za účast při setkání seniorů 31.1.2020, které proběhlo v kulturním domě v Ivanovicích na Hané. Setkání se organizovalo společně s TJ Sokol Ivanovice na Hané a městem Ivanovice na Hané.  Myslím si, že akce byla hodnocena pozitivně.

3) OV nastínil Požadavky občanů na období 2020-2022 a vyzval k doplnění námětů občanů v diskuzi.

V tomto roce očekáváme tyto akce

 1. Chodníky ve Chvalkovicích
 2. Oprava hřbitovní zdi a vstupní brány
 3. Oprava fasády a vrat na úřadovně a další nezbytné opravy
 4. Úprava okolí rybníku ve Chvalkovicích
 5. Výsadba nových stromů podél chodníku na Ivanovice


4) V diskuzi předseda, členové OV a pan  místostarosta MVDr. Lysák reagovali na dotazy a náměty občanů.


Nejprve vystoupil pan místostarosta města MVDr. Lysák a přednesl co je v plánu uskutečnit na tento rok ve Chvalkovicích – oprava štítové zdi, vrat a další potřebné opravy na úřadovně; poklopy na kontrolních šachtách dešťových vpustí; oprava hřbitovní zdi, oprava vstupní brány již probíhá; nové vánoční ozdoby  atd.


Po panu místostarostovi se do diskuze přihlásili občané a přednesli tyto dotazy:

 • přistavit opět kontejner na listí
 • natřít rozhlednu
 • vyčistit prostranství a udělat parčík směrem k vlakové zastávce za garážemi
 • u pomníku vyfrézovat pařezy po břízách
 • udělat novou nástěnku na návsi místo původní (opět rozbité sklo od větru)
 • u rybníka nechat umístit koš na psí exkrementy
 • opravit kamna wafky na úřadovně ve společenském sále
 • vyřadit staré a poškozené židle na úřadovně


Závěrem předseda osadního výboru poděkoval místostarostovi MVDr. Lysákovi a občanům za aktivní účast na zasedání a všem přítomným za pomoc při organizaci akcí. Vyjádřil přesvědčení, že naplánované úkoly a akce pro příští období zdárně zvládneme.


Rozdělovník:

1x starosta, 1x místostarosta, 1x tajemník
8x osadní výbor, 1x na založení ve Chvalkovicích na Hané
1x úřední tabule

Zápis bude zveřejněn na internetových stránkách osadního výboru.

Zapsal: předseda OV  Ing. Vladimír Haumer

 


Z á p i s  č. 2

z veřejné schůze Osadního výboru Chvalkovice na Hané konané dne 18. 9. 2019

 

Přítomni:  Milan Nadymáček, Ing. Vladimír Haumer, Zdeněk Dostálek, Tereza Kudynová

Hosté: starosta města Ing. Vlastislav Drobílek, místostarosta MVDr.Josef Lysák

Omluveni:  Simona Žvátorová,  Pavol Tumma, Markéta Trněná, Romana Mlčoušková

Program:

 1. zahájení, uvítání, program schůze
 2. vyhodnocení akcí za uplynulé období
 3. zhodnocení požadavků občanů Chvalkovic
 4. akce na další období
 5. diskuze a závěr

 

1) Schůzi zahájil předseda osadního výboru, přivítal přítomné občany Chvalkovic a také pana starostu a místostarostu města. Seznámil je s body programu jednání a poděkoval 7 občanům, kteří přišli přednést své náměty. 

2) Osadní výbor seznámil občany s akcemi, které proběhly za uplynulé období: 2.3. dětský maškarní karneval, kterého se zúčastnilo na 30 dětí z Chvalkovic, tak i Ivanovic. 6.4. zorganizoval OV akci Ukliďme Česko-ukliďme Chvalkovice.  Tohoto úklidu se zúčastnilo 27 dospělých a 13 dětí a posbíralo se cca 45 pytlů nepořádku a 13 pneumatik. Další velmi vydařenou akcí bylo Vítání prázdnin-přespání dětí na fotbalovém hřišti, které se uskutečnilo 28/29.6. OV pomíhal také při 80. výročí zložení fotbalu ve Chvalkovicích dne 27.7.

3) Předseda OV zhodnotil uskutečněné požadavky občanů Chvalkovic: byla provedena výměna světel veřejného osvětlení za LED světla, která jsou úspornější. Bylo provedeno vyčištění splaškové kanalizace a její zbylá část bude dokončena v co nejkratší době.  Byla opravena brána na místním hřbitově a také pumpa na vodu.

4) OV má v plánu tyto akce do konce roku 2019: sportovně-branný den pro děti (termín bude upřesněn); 1.11. Halloween party-dýňobranní s lampionovým průvodem; Mikulášské nadělování.

5) V diskuzi předseda a členové OV položili otázky pro pana starostu a místostarostu ohledně hřbitovní zdi, kanalizace u fotbalového hřiště, recyklátu na Zábranní, co s rybníkem, častější sečení chodníku k zastávce ČD, rozšíření veřejného osvětlení o lampy na konci ulice Želečská.  Na tyto otázky pan starosta s místostarostou odpověděli: hřbitovní zeť je na delší časové období, je potřeba udělat rekognoskaci zdi a vybrat nejlepší variantu opravy. Kanalizace a odvodní roury od tzv. dálnice u fotbalového hřiště se oprava předpokládá do konce roku. Recyklát za Zábranní bude realizován do konce roku. Co se týče chodníku k zastávce ČD město vejde v součinnost s ČD a taktéž při rozšíření veřejného osvětlení, kdy by nové lampy byly na  pozemku ČD. Vyčištění kanalizace ve Chvalkovicích stálo cca 349 688,- Kč a bylo provedeno i vyčištění vpustí směrem do silnic a kontrolních šachet. Revitalizace okolí rybníka se bude realizovat s vypsáním dotačního titulu.


V diskuzi zazněly tyto připomínky občanů:zda by bylo možné v podzimním času přistavit kontejner na listí; zda se opraví panely v okolí vík kanalizace; zda dojde k dokončení dlažby v Malém dvorku. Pan starosta i místostarosta odpověděli, že zkusí na zkoušku přistavit kontejnery na listí, ale zdůraznili, že je potřeba vozit pouze listí a ne jiný odpad. Dojde k opravám kanalizačních vík a také k dokončení dlažby.


Závěrem předseda osadního výboru poděkoval panu starostovi a místostarostovi a také občanům za aktivní účast na veřejném zasedání Osadního výboru.

předseda OV Ing. Vladimír Haumer

 

Osadní výbor informuje, co se událo ve Chvalkovicích na Hané

V úvodu mého slova mi dovolte Vám všem popřát hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého v roce 2019.

Co se událo ve Chvalkovicích za kulturní a společenské akce v prvním čtvrtletí roku 2019?  V sobotu 19. ledna se uskutečnila soutěž o nejlepší slivovici a nejlepší bramborák. Sešlo se na 20 vzorků slivovice a 5 vzorků bramboráku. Všem, kteří věnovali vzorky, moc děkujeme. K dobré náladě hrála na cimbál Maruška Hejná z Mistřína se svým tatínkem Janem, který doprovázel dcerku na basu. Myslím si, že akce se vydařila a lidé se dobře a vesele bavili. A jak dopadly výsledky? Soutěž o nejlepší slivovici vyhrál David Kraus, druhý byl Zdeněk Dostálek a třetí Vladimír Haumer. Nejlepší bramborák měla Ludmila Pospíšilová, druhá skončila Ilona Tummová a třetí byla Zdeňka Nadymáčková. Poděkování patří celému OV za organizaci této akce a občanům za účast.

V sobotu 2. února uspořádal OV setkání seniorů, kterého se zúčastnilo 27 zájemců. Byl pro ně připraven kulturní program, občerstvení a bohatá tombola. Mezi seniory zavítal i starosta města Ivanovice na Hané Ing. Vlastislav Drobílek, kterému děkujeme za návštěvu a diskuzi. Děkujeme panu Pavlu Přikrylovi za hudební doprovod, který roztancoval seniory a organizační tým OV. Poděkování patří i dětem za krásné vystoupení ze skupiny Rhythmic Gym pod vedením Elišky a Markéty Trněné a také Tomáši Demarovi za dárečky pro děti.

Další událostí bylo veřejné zasedání OV, které proběhlo ve čtvrtek 7. února za účasti 13 občanů z Chvalkovic na Hané. OV zkusil tuto novinku, s cílem vtáhnout občany do dění v naší obci. Na zasedání zaznělo mnoho námětů a návrhů z řad občanů, které byly zapracovány do plánu požadavků na toto 4 leté volební období. Děkujeme občanům za účast, která mohla být určitě o něco vyšší. OV si je vědom nabitého rozpočtu města, ale bude se snažit, aby tyto požadavky byly realizovány postupně a co nejvíce jich bylo splněno.

V tomto roce očekáváme tyto akce

 • I. výměna veřejného osvětlení za LED lampy
 • II. úprava rybníka a jeho okolí
 • III. vyřešení problému s vodou k zalévání na hřbitově
 • IV. Zábraní-EON sloupy – vedení v zemi-akce EONu
 • V. stromy na návsi a v celé obci prořezat
 • VI. kontrola a vyčištění dešťové kanalizace v celé obci


V dalším období 2018-2022

 • I. vybudování chodníků v obci od Ivanovic ve směru k Želči
 • II. oprava hřbitovní zdi
 • III. zavedení Senior-TAXI
 • IV. oprava fasády úřadovny zevnitř dvora
 • V. osázení stromů chodník Ivanovice – Chvalkovice a v obci
 • VI. namontovat schodolez na úřadovnu
 • VII. vybudovat multifunkční hřiště

 

Co nás čeká v dalším období za akce?

Březen
 • dětský karneval  2.3.
Duben – červen
 • vyhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • ukliďme si Chvalkovice za účasti OV a občanů  6.4.
 • slet čarodějnic  30.4.
 • Vítání prázdnin pro děti se stanováním přes noc  28.-30.6.
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • veřejné zasedání OV s občany a s vedením města termín bude upřesněn
Červenec – září 
 • zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • sportovně-branný den pro děti termín bude upřesněn
 • veřejné zasedání OV s občany a s vedením města termín bude upřesněn
Říjen – prosinec
 • zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • lampionový průvod k výročí vzniku ČSR  28.10.
 • veřejné zasedání OV s občany a s vedením města   termín bude upřesněn
 • Mikulášská nadílka pro chvalkovské děti za účasti členů OV  5.12.  
 • zhodnocení práce osadního výboru v roce 2019
 • zhodnocení požadavků chvalkovských občanů v roce 2019
 • silvestrovský ohňostroj pro občany Chvalkovic  31.12.


Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům OV za práci při pořádání kulturních a společenských akcí, ostatním organizacím ve Chvalkovicích na Hané a městu Ivanovice na Hané za finanční podporu ve prospěch našich občanů.


Předseda Osadního výboru Ing. Vladimír Haumer

 

Nový osadní výbor 2018-2022

V úterý 30.10.2018 se uskutečnila schůzka starého osadního výboru, který pracoval v minulém volebním období a byl rozpuštěn na posledním zasedání zastupitelstva města Ivanovic v říjnu 2018. Členové OV poděkovali za dlouholetou práci ve prospěch OV jejímu dlouholetému předsedovi Bohumilovi Čumplovi a také ostatním členům, kteří ukončili svou činnost. Pak se řešila otázka co dál. Na 31.10.2018 bylo svoláno veřejné zasedání OV k ukončení dosavadních členů OV a volba nového OV. Bohužel se tohoto zasedání zúčastnilo pouze 11 občanů Chvalkovic, z toho 3 staronoví členové. Je vidět, jaký mají vztah občané ke svému dění ve své obci. Děkujeme těm 8 občanům, kteří měli zájem a přišli na zasedání OV.

Složení nového OV: Pavol Tumma, Simona Žvátorová, Terezie Kudynová, Romana Mlčoušková, Zdeněk Dostálek, Markéta Trněná, Ing. Vladimír Haumer (navržen na předsedu OV- na nejbližším zasedání zastupitelstva města Ivanovic dojde ke zvolení předsedy OV). Navržený předseda nastínil vize OV na další období např. uskutečňovat veřejná zasedání OV za účasti spoluobčanů a za účasti starosty nebo místostarosty města...., požadavky nebo náměty spoluobčanů Chvalkovic házet do schránky Ing. Vladimíra Haumera nebo posílat na email: v.haumer@seznam.cz


Jak se dostat na stránky Osadního výboru?

ve vyhledávači třeba na stránkách seznamu.cz v okénku "vyhledat" zadáte Ivanovice na Hané :

1) Ivanovice na Hané-informace  o městě- Chvalkovice na Hané- Osadní výbor nebo

2) mesto/informace-o-meste/chvalkovice-na-hane/osadni-vybor-chvalkovice-na-hane/

3) Město Ivanovice na Hané - Oficiální stránky Města …

První písemná zpráva pochází z roku 1183. Město se nachází v nadmořské výšce 214 metrů. Ve městě se nachází kostel svatého Ondřeje, zámek postavený na začátku 17. století a mateřská i základní škola.

4) Ivanovice na Hané-dole na stráce je odkaz struktura stránek (kliknete na tento odkaz)


Struktura stránek

Město

a pak už kliknout na osadní výbor
pokud ani tak......pak už je asi chyba mezi židlí a klávesnicí


Osadní výbor se sejde v co nejkratší době, aby dal dohromady požadavky občanů Chvalkovic a také plán činnosti.

 

Zhodnocení práce osadního výboru za rok 2015

Zhodnocení práce osadního výboru bylo vypracováno pro zveřejnění na 8. veřejném zasedání  zastupitelstva města  Ivanovice na Hané. Bude zároveň sloužit i jako informace občanům o práci osadního výboru v uplynulém období a bude vyvěšeno na úřední tabuli ve Chvalkovicích na Hané.

Osadní výbor se v roce 2015 sešel na čtyřech pravidelných schůzkách, kde jsme projednávali plnění úkolů a akcí, které osadní výbor zabezpečoval. Dále byla prováděna pravidelná kontrola požadavků občanů, připravovala se organizace kulturních a společenských akcí a rovněž jsme se informovali o výsledcích jednotlivých veřejných  zasedání zastupitelstva města.

V roce 2015 jsme zabezpečili celkem 14 akcí a to buď samostatně nebo ve spolupráci s dalšími subjekty, například Domovem u Zámku, JUDr. Tirpákem, Sborem dobrovolných hasičů, Klubem českých turistů, Sokolem Chvalkovice na Hané a v neposlední řadě s městským úřadem.

Jako příklad uvádím Dětský maškarní karneval 21. 3., Besedu se seniory 28.3. Po dlouhé době jsme zařadili do své činnosti vzpomínku na 70. Výročí osvobození Chvalkovic na Hané dne 29. 4.  Uspořádali jsme  v součinnosti s vedením města lampionový průvod, položili věnec, kytice a na závěr byl přednesen vzpomínkový projev a zazněla stání hymna.

Dále připomínáme již pravidelný svoz nepotřebného materiálu ve spolupráci s městským úřadem a firmou RESPONO. Uskutečnil se 10.10.  Připomínáme také již tradiční akci Rozsvícení vánočního stromku před zámkem.

Zvláštní kapitolou práce osadního výboru jsou tzv. požadavky občanů, jejichž hlavním smyslem je zpříjemnit a usnadnit život spoluobčanům v naší místní části Chvalkovice na Hané.

Co se podařilo realizovat v roce 2015? Osadní výbor spolu s vedením města zhodnotil tyto požadavky následovně:

 • Rekonstrukce komunikace směrem od kostela ke hřbitovu je splněna a zároveň byla napojena MŠ na splaškovou kanalizaci
 • Bylo provedeno nové veřejné osvětlení kolem chodníku z Chvalkovic po křižovatku do Ivanovic na Hané
 • U nových garáží u Pučápky se provedlo odvodnění prostoru, kde bude příjezdová cesta k přečerpávací stanici splaškové vody
 • Vzhledem k průtahům s projektem pro příjezdovou komunikaci se tato v letošním roce již neuskuteční. Po dohodě se všemi zainteresovanými stranami se realizace odkládá na jaro 2016
 • Kromě těchto plánovaných akcí bylo zhotoveno nové parkovací stání pro automobil našeho občana – vozíčkáře, dále zpevněná cesta u kontejnerů na Zábraní
 • Poměrně velká akce, která komplikovala dlouhou dobu cestování našim občanům, byla generální oprava mostu přes Pučápku. V této souvislosti se uskutečnila i úprava části toku tohoto potoka.
 • Podařilo se vybavit dětské hřiště v prostorách zahrady MŠ novými hracími prvky
 • V zadní části hřbitova bylo odstraněno nefunkční vstupní oplocení a opravena branka, která nyní slouží jako vstup v zadní části hřbitova.

Vše, co se událo, je nafoceno a vyvěšeno na úřední tabuli.

Pro následující rok 2016 jsme spolu s vedením města vytipovali asi 10 požadavků občanů. Které se nakonec budou realizovat, rozhodnou  finanční možnosti rozpočtu města, výše dotací, výsledky jednání s majiteli dotčených pozemků a to církve a ČD. Jedná se o opravu hřbitovní zdi a prodloužení cesty kolem hřbitova k přechodové lávce nad železniční tratí. A poslední slovo mají samozřejmě zastupitelé při schvalování rozpočtu na rok 2016,

Při této příležitosti mně dovolte, abych poděkoval za práci členům osadního výboru. A to hlavně proto, že v roce 2015 jsme podstatně obměnili složení a nevěděli, co bude dál po odchodu zkušených  a obětavých členů. Naše obavy z nováčků však byly zbytečné. Pustili se do práce pro veřejnost s chutí a elánem. Já jim dnes chci moc poděkovat za jejich úsilí a snahu. Jistě si naše uznání zaslouží.

Využívám této příležitosti, abych jménem osadního výboru poděkoval za velmi dobrou spolupráci s vedením města při řešení problémů v naší místní části a vstřícnost k našim požadavkům. Rád bych vyslovil přesvědčení, že tomu tak bude i v roce 2016.

A protože je toto 8. veřejné zasedání v letošním roce poslední, členové osadního výboru všem spoluobčanům našeho města i těm, kteří tráví svůj podzim života v Domovech v místní části Chvalkovice  na Hané i v Ivanovicích na Hané, přejí krásné a klidné prožití svátků vánočních a do Nového roku 2016 všem pevné zdraví, rodinnou pohodu a aby nám bylo v roce 2016 dobře a ještě lépe.

Za osadní výbor Bohumil Čumpl, předseda

 

Co se udělalo ve Chvalkovicích v roce 2015:

Cesta ke hřbitovu

ceta

Stání pro popelnice

stáni pro popelnice

osvětlení

Osvětlení chodníku z Chvalkovic do Ivanovic

 


Zápis č.1/2016

Ze schůze osadního výboru ve Chvalkovicích na Hané konané dne 24.1.2016

 

Přítomni: Pavel Tumma, Bohumil Čumpl, Lukáš Daněk, Ing. Vladimír Haumer, Anna  Ptáčková, Romana Mlčoušková

Omluven: Kamil Churý

Program:

 1. Zahájení a kontrola úkolů za minulé období
 2. Příprava soutěže o nejlepší slivovici a nejlepší štrůdl
 3. Příprava plánu práce, rozpočtu osadního výboru a návrh požadavků občanů na rok 2016
 4. Nejbližší akce pro rok 2016-dětský karneval a beseda se seniory
 5. Diskuze
 6. Závěr


Ad 1)

Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru, přivítal přítomné. Připomněl úkoly,které se uskutečnily a to rozsvícení vánočního stromku, vánoční přání občanům dne 24.12.2015 a uskutečnil se silvestrovský fotbálek.

Ad 2)

Dne 30. ledna 2016 se uskuteční soutěž o nejlepší slivovici a nejlepší štrúdl. Pan Haumer rozdal úkoly členům osadního výboru k nadcházející akci. Propagace se zajišťuje prostřednictvím úřední tabule a v místním pohostinství, obchodu a v místním rozhlasu.

Ad 3)

V tomto bodě jsme naplánovali akce na rok 2016 i s termíny, připravili jsme návrh rozpočtu osadního výboru na rok 2016 a návrh požadavků občanů pro rok 2016. Všechny tyto návrhy budou schvalovány na 10. veřejném zasedání zastupitelstva města začátkem března 2016. Poté budou s těmito návrhy občané seznámeni prostřednictvím webových stránek osadního výboru a na úřední tabuli.

Ad 4)

V plánu na rok 2016 budou 12. 3. dětský karneval v areálu klubovny Vratislava Matouška. Setkání se seniory proběhne 19. 3. ve společenské místnosti úřadovny Chvalkovice na Hané. Osadní výbor se sejde k těmto akcím, aby je organizačně připravil. Propagační plakátky jsou již vyvěšeny na úřední tabuli a obě akce se vyhlásí v místním rozhlase. Senioři se obejdou k objednání míst na tuto akci.

Ad 5)

V diskuzi opět připomněl pan PavelTumma, že na ulici Želecká rezonuje místní rozhlas. Předseda připomněl, že naproti autobusové zastávky byly doplněny nové kontejnery na sklo a upozornil, že do kontejneru se dávají pouze věci určené. Ostatní odpad je směsný a k tomu slouží popelnice, které by měla mít každá domácnost.  Pokud to nestačí, je možné tento odpad odvést do sběrného dvora v Ivanovicích na Hané. Kdo bude přistižen, zaplatí pokutu danou zákonem.

Ad 6)

   Na závěr předseda osadního výboru poděkoval všem za účast a všem členům osadního výboru za organizaci všech předešlých akcí.

Rozdělovník:

elektronicky-všem členům osadního výboru, starostovi, místostarostovi a tajemníkovi

Písemná podoba- 1x na založení ve Chvalkovicích na Hané, 1x úřední tabule

Zápis bude zveřejněn také na internetových stránkách osadního výboru Chvalkovice na Hané (odkaz na stránky osadního výboru: ivanovice na hané-hlavní menu-město-informace o městě-chvalkovice na hané-osadní výbor).


Zapsal: Ing. Vladimír Haumer

Bohumil Čumpl
předseda osadního výboru

 

Na základě schváleného rozpočtu města Ivanovice na Hané na rok 2016 se budou naplňovat tyto požadavky občanů:

1. v kapitole doprava

 • bude provedena komunikace k přečerpávací stanici splaškové vody v předpokládáné hodnotě cca 900 000,- Kč

* generální oprava chodníku na levé straně směrem ke křižovatce na Dřevnovice a to v hodnotě cca 400 000,- Kč

2. v kapitole vzdělávání 

*  budou rozšířeny hrací prvky na zahradě MŠ ve Chvalkovicích na Hané

* dále bylo požádáno o hrací prvky na Zábraní

3. v kapitole územní rozvoj

* veřejné osvětlení k přečerpávací stanici ve výši cca 120 000,- Kč

Celkem bude investována částka ve Chvalkovicích na Hané z rozpočtu města ve výši přibližně 1 420 000,- Kč. Co se týče hracích prvků bude záležet na dotacích, které byly požádány.

Požadavky občanů budou pravidelně hodnoceny na zasedáních Osadního výboru a města.

 

Plán práce Osadního výboru místní části Chvalkovice na Hané na rok  2016

Osadní výbor zasedá 1x za čtvrtletí. Mimořádné zasedání se svolává na žádost občanů, městského zastupitelstva nebo rady.  

Hlavní body pravidelných schůzí:

 1. Kontrola zápisů z minulých zasedání
 2. Plnění požadavků občanů
 3. Přípravy a organizace kulturních a společenských akcí
 4. Seznamování s výsledky jednotlivých veřejných zasedání

 

Kalendářní a programový plán osadního výboru

Leden-březen  2016

 • uskutečnění zájezdu do Brna na výstavu nazvanou Zetor galery  30.1.
 • příprava soutěže o nejlepší slivovici a štrůdl  30.1.
 • předběžná příprava dětského karnevalu a setkání se seniory 12 .3. a 19.3.
 • návrh plánu, rozpočtu a požadavků občanů na rok 2016 

Duben 2016

 • vyhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • vzpomínka k 71. výročí osvobození Chvalkovic na Hané  29.4.
 • příprava Sletu čarodějnic  30.4.
 • předběžná příprava k vítání prázdnin v rámci MDD  25.6.
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • výsledky 10. veřejného zasedání městského zastupitelstva

Srpen 2016

 • zhodnocení akcí uskutečněných v minulém období
 • naplánování svozu nepotřebného materiálu na říjen 2016 a dohoda o charakteru odpadu
 • průběžné hodnocení požadavků chvalkovských občanů
 • příprava na ukončení prázdnin-akce pro děti, farmářský trh, ve spolupráci s SDH 27.8.
 • výsledky 11. veřejného zasedání městského zastupitelstva

Listopad-prosinec 2016

 • vyhodnocení svozu nepotřebného materiálu 
 • vyhodnocení požadavků chvalkovských občanů a předběžná příprava na rok 2017
 • příprava na tradiční rozsvícení vánočního stromku před Zámkem ve spolupráci s Domovem u Zámku, JUDr. Vladimírem Tirpákem a mateřskou školkou  2.12 
 • vánoční přání občanům a koledy v místním rozhlase   24.12.
 • příprava Silvestrovského fotbálku  31.12
 • zhodnocení práce osadního výboru v roce 2016

 

Za osadní výbor městské části Chvalkovice na Hané: Bohumil Čumpl, předseda

Schváleno dne 23.3.2016 na 10. veřejném zasedání zastupitelstva města Ivanovice na Hané. 

 

                                                          Zápis  č. 2

ze schůze osadního výboru ve Chvalkovicích na Hané, konané dne 11. 4. 2016

Přítomni: Mlčoušková, Ptáčková, Ing. Haumer, Tumma, Čumpl

Omluveni: Daněk, Churý

Program:

 1. Zahájení, vyhodnocení akcí z minulého období, kontrola úkolů
 2. Vzpomínka k 71. výročí osvobození Chvalkovic na Hané
 3. Průběžné hodnocení požadavků občanů
 4. Příprava akcí Slet čarodějnic, Vítání prázdnin a MDD
 5. Informace z 10. Veřejného zasedání městského zastupitelstva
 6. Různé a závěr

 

K bodu č. 1

Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru. Přivítal přítomné a informoval, že úkoly ze schůze 24. 1. 2016 byly splněny. Byla to příprava rozpočtu, návrhy požadavků občanů a plán práce. Předložené návrhy byly schváleny na 10. veřejném zasedání městského zastupitelstva, které se konalo dne 23. 3. 2016. Znění těchto materiálů je zveřejněno na úřední tabuli a webových stránkách.

Osadní výbor jako každý rok zorganizoval pro děti dne 12. 3. Dětský karneval v klubovně TJ Sokol v areálu V. Matouška. Zde  proběhl již podruhé. Akce bývá oblíbená a účast vysoká. Děti se velmi dobře pobavily, letošní úspěšnou novinkou bylo malování na tvář. Naše díky patří TJ Sokol za bezplatné zapůjčení klubovny, SDH za finanční příspěvek a členům osadního výboru za aktivní pomoc.

Hned následující týden dne 19. 3. se uskutečnila akce pro naše seniory a seniorky ve společenské místnosti úřadovny ve Chvalkovicích na Hané.  I tentokrát členové osadního výboru byli nápomocni, aby vše hladce proběhlo. Starali se o občerstvení přítomných velmi dobře.  Děkujeme p. Mlčouškové, Ptáčkové, Haumerovi, Churému a manželům Tummovým za ochotu, že nelitují svého volného času a vždy velmi pečlivě připravují naše akce.  Zúčastnilo se 21 seniorů. Jejich počet mohl být i vyšší, ale to záleží na různých okolnostech, také na aktuálním zdravotním stavu. I letos hrála skupina De-To z Kojetína, pan Přikryl z Kojetína a výborná zpěvačka. Myslím, že všichni byli velmi spokojeni. Děkujeme za finanční dary pro dětský maškarní i besedu se seniory od městského úřadu.

Pro příští rok jak s dětským karnevalem, tak s besedou se seniory počítáme.

 

K bodu č. 2   

Dne 29. 4. 2016 to bude 71 roků, co nás osvobodila Rudá armáda od německých fašistických okupantů. V letošním roce bude uskutečněna tichá vzpomínka s položením kytice k pomníku T. G. Masaryka. Rozhodli jsme se větší rámec oslav provádět jen při kulatých výročích, to znamená jednou za 5 roků.

K bodu č. 3

Bylo konstatováno, že stavba komunikace k přečerpávací stanici splaškové vody a veřejného osvětlení u této cesty byla zahájena.

K bodu č. 4

Letošní 30. duben připadá na sobotu. Vypukne rej čarodějnic, čarodějů a čarodějčat. Sraz jako vždy u pomníku T. G. Masaryka. Průvodem se přesuneme na zahradu hasičské zbrojnice, kde proběhnou soutěže a zábava pro děti i dospělé. Akci vždy připravujeme ve spolupráci se členy SDH. Na tuto akci srdečně zveme všechny spoluobčany. Rovněž jsme se předběžně zabývali další akcí, která je naplánována na 25. 6. 2016 a to Vítání prázdnin a MDD. K této události se členové osadního výboru ještě sejdou a řádně se na ni připravíme.

K bodu č. 5

Dne 23. března 2016 bylo svoláno řádné veřejné zasedání městského zastupitelstva. Bylo důležité z hlediska rozpočtu města na rok 2016. Rozpočet byl projednán a schválen. U nás je již zahájena stavba komunikace k přečerpávací stanici s veřejným osvětlením. Dále generální oprava chodníku směrem ke křižovatce k Dřevnovicím. Také budou rozšířeny hrací prvky pro děti na zahradě mateřské školy a na Zábraní.

K bodu č. 6

V různém připomněl p. Tumma, že rezonuje rozhlas na Želecké ulici, p. Adámek oznámil, že u zámku nejde jeden reproduktor a zatím nebyla opravena světla, která průběžně hlásíme, když  nesvítí.

Závěrem předseda osadního výboru poděkoval všem za účast a za práci při organizování uskutečněných akcí.

 

Rozdělovník: elektronicky všem členům osadního výboru, starosta, místostarosta, tajemník                                                                                                                                                                                                                                                                                                              písemná  podoba – 1x na založení ve Chvalkovicích n/H,  1x úřední tabule

Zápis bude zveřejněn na internetových stránkách osadního výboru Chvalkovice na Hané.

Zapsal: předseda osadního výboru Bohumil Čumpl

                               

Zápis č. 1

ze zasedání osadního výboru Chvalkovice na Hané, konaného dne 13. 1. 2017

Přítomni: Daněk, Ing. Haumer, Mlčoušková, Ptáčková, Tumma, Čumpl    

Hosté: Ing. Jiří Novák, předseda TJ Sokol

 

Program:

 1. Zahájení a kontrola úkolů
 2. Příprava plánu práce na r. 2017
 3. Plánované akce Dětský karneval a Setkání se seniory
 4. Upřesněné požadavky občanů pro r. 2017                       
 5. Různé a závěr

 

K bodu č. 1

Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru. Zhodnotil akce realizované ke konci loňského roku. Košt vína, Rozsvícení vánočního stromku, vánoční přání občanům prostřednictvím místního rozhlasu na Štědrý den a Silvestrovský fotbálek.

K bodu č. 2

K projednávání tohoto bodu byli přizváni předsedových společenských organizací v naší obci, aby nám pomohli při organizaci kulturních akcí. Zúčastnil se Ing. Novák, předseda TJ Sokol.  Teprve když budeme mít přehled o tom, co budou pořádat ostatní spolky, můžeme plánovat naše aktivity na rok 2017. Sestavením plán práce osadního výboru na příští rok byl pověřen předseda osadního výboru s termínem nejpozději do konce měsíce února.

K bodu č. 3.                                                                                            

Dětský maškarní ples proběhne dne 19. února v prostoru TJ Sokol v areálu Vratislava Matouška se začátkem 15.00 hod. Pokud zajistíme dostatečný počet zájemců na základě osobního pozvání, uskuteční se setkání se seniory dne 4. 3. 2017 ve společenské místnosti úřadovny městského úřadu ve Chvalkovicích n/H.  Zvaní našich spoluobčanů zajistí předseda osadního výboru, pozvánky Ing. Haumer. Na organizaci jednotlivých akcí se budou podílet členové osadního výboru společně.

K bodu č. 4

Byly projednány a navrženy k realizaci tyt požadavky občanů na rok 2017:
pokračování rekonstrukce chodníku směrem ke křižovatce do Ivanovice na Hané
rekonstrukce komunikace na Zábraní
vybudování nové komunikace kolem chvalkovského kostela
začít jednání se zástupci církve pro zbudování hřbitovní zdi ve Chvalkovicích na Hané           Rozhodli jsme se ještě přidat vybudování přístupové cesty na Želecké ulici kolem domu č.p. 205 po konec domu p. Vladislava Dohnala.                                                                                 

Za předpokladu, že městský úřad obdrží dotace na dětské prvky a nový bezdrátový digitální rozhlas, plánujeme nové hrací prvky pro děti na hřišti na Zábraní a ten zmíněný rozhlas.  Jinak se budou plnit v letošním roce požadavky podle rozhodnutí  a stavu pokladny městského úřadu.

K bodu č. 5

Závěrem předseda osadního výboru poděkoval přítomným za účast.


Rozdělovník:

Elektronicky:                                                                                                                                                    členové osadního výboru 6x, starosta, místostarosta, tajemník a internetové stránky              Písemná verze: 1x úřední tabule, 1x na založení úřadovna Chvalkovice na Hané

 

Zapsal: Bohumil Čumpl, předseda osadního výboru

                                                                                                         

Volný čas

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Geoportál

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4
5 6 7
8
9 10
11
12 13 14
15
16 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26 27 28
29
30 31
1
2 3 4

Rozpočet

Rozpočet

Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření obce

Rozklikávací rozpočet

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Znak města

Znak města Ivanovice na Hané

Znak města Ivanovice


nahoru